dilluns, 29 de juliol de 2019

MESA GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA

ACORDS APROVATS A LA MESA GENERAL de FUNCIÓ PÚBLICA


Acord sobre els permisos per atendre fills discapacitats de l’article 17 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya:

S’acorda  el permís i la flexibilitat horària per atendre fills i filles discapacitats/des de l’article 17 de la Llei 8/2006 inclou l’assistència a reunions o visites en els centres educatius ordinaris.

Els tutors legals també tenen dret al gaudi d’aquest permís.


Acord pel qual s’estableixen diverses mesures relatives  a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat:


a   Adaptació progressiva de la jornada de treball: El personal podrà sol·licitar una adaptació progressiva, amb la concreció horària, de la seva jornada de treball, considerant-se com a temps efectiu de treball. Aquesta reducció, que no comportarà reducció retributiva,  la necessitat de la qual haurà de ser justificada davant el Servei de Prevenció, tindrà una durada màxima de tres mesos des de l’alta mèdica o, si s’escau, des de la finalització del gaudi de les vacances de l’any anterior, i podrà ser:

  • Reducció d’un 50% durant el primer mes.
  • Reducció d’un 25% durant el segon mes.
  • Reducció d’un 10% durant el tercer mes.


Acord pel qual s’estableix  el procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les empleades públiques víctimes de violència de gènere  de l’Administració  de la Generalitat, que per fer efectiva la seva protecció, el seu dret a l’assistència social integral o rebre assistència sanitària, es vegin obligades a abandonar el seu lloc de treball on estaven prestant serveis, tindran dret a la mobilitat per raó de violència de gènere. A aquests efectes l’Administració de la Generalitat atorga les següents garanties:

  • Atendre les sol·licituds de mobilitat, sempre que la situació de víctima de violència de gènere quedi degudament acreditada, oferint els llocs vacants de què disposi, sense necessitat que es tracti de vacants de necessària cobertura.
  •  Tramitar amb caràcter preferent i urgent, en un termini màxim de 3 dies.
  • Protegir la intimitat de les víctimes.
  • Garantir els drets econòmics de les víctimes per tal que la mobilitat no impliqui pèrdua econòmica.
  • Garantir el dret a la carrera professional de les víctimes per tal que el període de temps que duri la mobilitat no comporti un perjudici per a la carrera professional.


PAGA 2013
Us recordem  que aquest any ens resta per percebre un 30% de la paga del 2013, aquesta es farà efectiva en la nòmina del proper mes d’octubre d’enguany..