dimecres, 18 de desembre de 2019

Mesa General de Negociació (MEPAG) 13 de desembre


MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE 13 DE DESEMBRE

Repartiment del fons addicional de 2019
La Intersindical-CSC ja vam criticar en el seu moment l’estatalització de la negociació col·lectiva en vincular qualsevol acord en matèria retributiva al que es decideixi a Madrid entre els sindicats d’obediència espanyola i el Govern de torn. Això allunya els acords assolits de la realitat del nostre país: increment de l’IPC, PIB...
Doncs bé, aquest any s’havia de repartir un 0,25 % d’increment per mitjà del fons addicional. La reunió de la MEPAG va acabar sense acord entre l’Administració i la part social i de manera unilateral l’Administració ha decidit portar la seva proposta al Govern de la Generalitat.
Aquesta proposta contempla dues vessants:
La primera és repartir ara uns 2,4 milions d’€ a millores dels nivells mínims, cosa que té tot el suport de la Intersindical-CSC i que enllaça amb la nostra reivindicació d’un salari mínim català de 1300 €, i a solucionar deficiències de complements salarials detectades al llarg del temps d’alguns cossos generals i altres d’específics que al nostre entendre s’haurien de corregir via pressupostos públics.
La segona i en la que la Intersindical-CSC no podem estar gens d’acord és la decisió de destinar el 2020 els 11 milions d’€ restants del fons addicional al Pla de pensions del personal de la Generalitat. En el nostre moment ja ens vam posicionar en contra de qualsevol Pla de pensions lligat a fons d’inversions privats ja que creiem que les pensions han de ser sufragades pels pressupostos públics.

Continuem treballant per millorar les condicions dels treballadors i treballadores públiques!

Mesa Sectorial 16 de desembre de 2019


Resum dels temes tractats en la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic  (16 de desembre de 2019)


1. Signatura de l’Acord sobre mesures de racionalització aplicables al personal que presti serveis a les dependències que es traslladaran al nou edifici del Districte Administratiu.
Després de mesos de negociació, finalment, amb el consens de tots els sindicats, vàrem signar un ACORD SOBRE MESURES DE RACIONALITZACIÓ APLICABLE AL PERSONAL QUE PRESTI SERVEIS A LES DEPENDÈNCIES QUE ES TRASLLADARAN AL DISTRICTE ADMINISTRATIU (en endavant DA), que recull el compromís de l’Administració d’aplicar un conjunt de mesures per mitigar les conseqüències del proper trasllat de diverses dependències administratives al DA.
Aquestes Acord es vertebra en 3 eixos:

A. Mesures de mobilitat voluntària aplicables al personal del DA:
Per a les persones amb vinculació permanent amb l’Administració, s’establirà un procediment específic per facilitar la mobilitat entre persones traslladades i no traslladades, mitjançant permutes, comissions de serveis o provisions provisional. Aquest procediment es publicitarà a través d’ATRI i es resoldrà amb l’aplicació dels criteris o els barems dels concursos generals.
Per al personal interí i laboral temporal, es permetrà nomenar o contractar el personal temporal que es presenti a ofertes del DA, tot i que hagi transcorregut menys de 6 mesos prestant servei en la darrera vinculació vigent.

B.  Mesures de flexibilitat horària aplicables al personal del DA
S’establirà una flexibilitat horària de 30 minuts en l’inici de la part de permanència obligatòria de la jornada laboral i es permetrà el còmput quinzenal de la jornada laboral.

C. Teletreball i cotreball
S’obrirà la possibilitat de realitzar una part de la jornada laboral en la modalitat de teletreball (màxim 3 jornades laborables senceres per setmana)

Els requisits per poder optar a treballar en aquesta modalitat són:
- Ocupar llocs de treballar que puguin exercir-se de forma autònoma i no presencial, sense necessitat de supervisió presencial i guiatges continuats.
- Ocupar llocs de treball que no comportin atenció directa al públic, oficines de registre, atenció i informació ciutadana, secretaria d’alt càrrec i llocs que comportin atenció presencial.
- Disposar d’equips informàtics i de sistemes de comunicació i connectivitat a internet suficients i segurs, propis o facilitats per l’Administració.

L’autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball precisarà d’informe favorable previ de la unitat directiva on presti servei la persona sol·licitant. Aquest informe només podrà ser desfavorable si no es compleixen els requisits abans esmentats o concorren necessitats de servei degudament justificades.

Per últim, l’Administració es compromet a impulsar acords amb altres administracions i organismes públics per tal que els espais de cotreball puguin ser utilitzats pel personal al servei de la Generalitat, alhora que habilitarà un espai de cotreball a l’edifici del DA.

Aquestes mesures seran aplicables al personal al Servei de l’Administració que prestin serveis a les dependències que es traslladin al nou edifici del DA i tindran una vigència temporal de dos anys a computar des de la finalització del trasllat. En el cas de prestació del servei sota la modalitat de teletreball, la regulació establerta en el present Acord restarà vigent fins a l’entrada en vigor de la seva normativa general reguladora.

Com a mesura addicional i no contemplada dins el text de l’Acord, la Intersindical-CSC demanem que es garanteixi la prestació del servei d’autobusos llançadora gratuïts previstos per l’any 2020, amb punts de recollida a Sants, Sarrià i Pl. Catalunya, durant tot el termini de vigència de l’Acord.

dilluns, 25 de novembre de 2019

Resum Mesa Sectorial de Negociació de Personal d'Administració i Tècnic


18 de novembre de 2019

1. Personal del Cos de Bombers
Es modifica el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya en el sentit d’establir el nivell de suficiència de català al nivell C1 (antic nivell C).
També s’aproven les bases de les convocatòries dels processos selectius per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica i del procés selectiu, mitjançant la promoció interna a la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica. A més, s’aproven les bases de la convocatòria de concurs oposició per a l’accés a la categoria de sotsinspector/a de l’escala executiva (grup A, subgrup A2).
Esperem la màxima diligència en la realització d’aquests processos donada la provada manca d’efectius del Cos de Bombers/res de la Generalitat i que va significar la signatura de l’Acord entre el Departament d’Interior i el Cos de Bombers/res per a la convocatòria de 1000 places entre 2019 i 2022.

2. Incompliments del Departament de Justícia.
- Personal tècnic especialista interí, substitut o de reforç. Els representants dels treballadors denunciem l’inclompiment del dret de gaudiment de les vacances per a tot aquest personal. És més, en els casos que no s’han pogut gaudir, ni tals sols el Departament els ha liquidat la quitança per aquest concepte. Exigim que des de Funció Pública es recordi l’obligació de gaudir d’aquest dret al Departament i que planifiqui bé en matèria de personal per tal d’incorporar aquesta previsió dins de la durada dels nomenaments d’aquest personal.

- Pagament del complement del PRP (complement exclusiu del personal penitenciari) al personal de nova incorporació un cop transcorreguts els 6 mesos de treball continuat. Es té constància que treballadors/res que ja compleixen aquest requisit no l’estan cobran i es demana el cobrament amb els efectes retroactius que corresponguin.

- Interpretació restrictiva sobre el que representa “mateixa localitat” a efectes de gaudiment de determinats permisos. Tornem a trobar-nos una interpretació unilateral d’un departament que fa que com a exemple consideri la mateixa localitat Sant Cugat del Vallès i Barcelona.

La Intersindical-CSC demana als responsables de la Funció Pública una implicació més gran en el sentit de fer complir la normativa vigent i alhora que marquin els criteris bàsics d’interpretació del gaudiment de permisos per evitar interpretacions diverses entre diferents departaments. Així evitarem judicialitzar totes aquestes problemàtiques i garantirem els drets dels empleats públics.

divendres, 8 de novembre de 2019

PERMISOS ELECCIONS 10-N

Eleccions 10N, treballes aquest dia?

D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:

Per anar a votar

 1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades.

2. En el supòsit que aquest personal realitzi una jornada inferior a la normal, el permís serà reduït proporcionalment a la seva jornada.
3. Al personal que realitzi una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, si la coincidència és de fins a dues hores, no caldrà concedir-li permís; si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís general de quatre hores, amb la limitació establerta anteriorment.
4. El personal que realitzi una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals no tindrà dret al permís.

Membres de mesa electoral o interventors


1. El personal que no gaudeixi de descans el dia de la votació, i que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, sempre que aquest dia no sigui de descans, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.
2. Tindrà dret igualment a un permís durant les cinc primeres hores del dia següent al de la votació, el personal que hagi exercit com a membre de la mesa o interventor que gaudeixi de descans el dia de la votació.
3. Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com a membre de la mesa o interventor. 

Hores per anar a votar el 10N

Ordre del Departament d'empresa i ocupació per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre 2019:

dimarts, 13 d’agost de 2019

Trasllat al nou Districte Administratiu

Tot allò que volies saber sobre el trasllat al Districte Administratiu i no t'atrevies a preguntar... per por de la resposta...Per situar-nos, abans que res, recordeu que, el que es coneix com a “primera fase del trasllat” prevista pel primer semestre de 2020, afecta als departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda (VEH), Polítiques Digitals i Administració (PDA), Justícia (DJ) i les unitats del carrer Pamplona del Departament d'Empresa i Coneixement (DEiC). En el cas del VEH no afecta a l'Idescat i en el del DEiC tampoc l'OGE del carrer Sepúlveda.

Per molt que el màxim responsable del trasllat i instal·lació parli de “primera fase del trasllat”, la segona o la segona i tercera no tenen ni data ni departaments previstos. Simplement, dóna per fet que, almenys una bona part dels departaments i ens de la Generalitat situats a Barcelona s'hi hauran d'anar traslladant a mesura que es vagin extingint els contractes de lloguer dels edificis que ocupen actualment. I caldrà ampliar el nombre d'edificis del Districte Administratiu.

En resum, que si els lloguers a la cobejada ciutat de Barcelona són difícilment assumibles per nosaltres, treballador*s assalariats, també ho són per a l'administració.

Ara bé, la vida i la Generalitat donen moltes voltes: no doneu res per fet, i menys si s’ha de comprar o s'hi s'ha de construir des dels fonaments;)...Resum de la reunió del grup de treball de “Trasllat al districte administratiu”, d'1 d’agost 2019

Resultat de l'enquesta i estudi de la mobilitat:

Aquesta enquesta es va enviar als aproximadament 2400 treballadors i treballadores dels departaments que està previst que es traslladin al DA. El responsable del trasllat va presentar els resultats de l'estudi de mobilitat que havia treballat sobre aquestes dades.

Com que no havíem tingut accés a aquest treball abans de la reunió no en podem fer una valoració crítica en condicions i ens limitem a donar dades que ens van cridar l'atenció. El rebrem aviat i podrem parlar amb més propietat.

En tot cas, hem trobat a faltar que a l’enquesta no s’hagi fet cap pregunta sobre l’augment del cost econòmic dels trasllats diaris. No és només que la majoria de personal utilitzarà més temps del que ha utilitzat fins ara en els seus desplaçaments habituals casa-feina, sinó que, serà més car: dos transports públics enlloc d’un o més benzina per la motoreta.

La participació a l’enquesta ha estat de més del 80%, per tant, donen els resultat com a vàlids per extreure conclusions. Han detectat alguns problemes per exemple que tot i que hi ha aparcament de Bicing, no hi arriba el carril bici. Haver-ho vist a temps permetrà treballar per solucionar-ho. A veure...

Segons l'estudi, el % més important de treballador*s que van contestar l'enquesta, viuen a Barcelona. Hem volgut remarcar que aquesta situació canviarà molt ràpid els propers anys. Segons dades de l'Idescat, la major part de l'actual plantilla vam entrar a treballar “a la casa” entre 1985 i 1992. Alguns d'aquesta fornada tenen la sort de començar-se a jubilar. Els propers anys hi haurà moltes jubilacions.

dilluns, 29 de juliol de 2019

MESA GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA

ACORDS APROVATS A LA MESA GENERAL de FUNCIÓ PÚBLICA


Acord sobre els permisos per atendre fills discapacitats de l’article 17 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya:

S’acorda  el permís i la flexibilitat horària per atendre fills i filles discapacitats/des de l’article 17 de la Llei 8/2006 inclou l’assistència a reunions o visites en els centres educatius ordinaris.

Els tutors legals també tenen dret al gaudi d’aquest permís.


Acord pel qual s’estableixen diverses mesures relatives  a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat:


a   Adaptació progressiva de la jornada de treball: El personal podrà sol·licitar una adaptació progressiva, amb la concreció horària, de la seva jornada de treball, considerant-se com a temps efectiu de treball. Aquesta reducció, que no comportarà reducció retributiva,  la necessitat de la qual haurà de ser justificada davant el Servei de Prevenció, tindrà una durada màxima de tres mesos des de l’alta mèdica o, si s’escau, des de la finalització del gaudi de les vacances de l’any anterior, i podrà ser:

  • Reducció d’un 50% durant el primer mes.
  • Reducció d’un 25% durant el segon mes.
  • Reducció d’un 10% durant el tercer mes.


Acord pel qual s’estableix  el procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les empleades públiques víctimes de violència de gènere  de l’Administració  de la Generalitat, que per fer efectiva la seva protecció, el seu dret a l’assistència social integral o rebre assistència sanitària, es vegin obligades a abandonar el seu lloc de treball on estaven prestant serveis, tindran dret a la mobilitat per raó de violència de gènere. A aquests efectes l’Administració de la Generalitat atorga les següents garanties:

  • Atendre les sol·licituds de mobilitat, sempre que la situació de víctima de violència de gènere quedi degudament acreditada, oferint els llocs vacants de què disposi, sense necessitat que es tracti de vacants de necessària cobertura.
  •  Tramitar amb caràcter preferent i urgent, en un termini màxim de 3 dies.
  • Protegir la intimitat de les víctimes.
  • Garantir els drets econòmics de les víctimes per tal que la mobilitat no impliqui pèrdua econòmica.
  • Garantir el dret a la carrera professional de les víctimes per tal que el període de temps que duri la mobilitat no comporti un perjudici per a la carrera professional.


PAGA 2013
Us recordem  que aquest any ens resta per percebre un 30% de la paga del 2013, aquesta es farà efectiva en la nòmina del proper mes d’octubre d’enguany..

dilluns, 7 de gener de 2019

Devolució de l'IRPF per maternitat i paternitat del 2016 i 2017


Agències
Els contribuents que van cobrar el 2016 i el 2017 prestacions per maternitat i paternitat poden sol·licitar a partir d'aquest dimecres a la tarda la devolució de l'IRPF. S'obre, així, la segona fase per demanar el reintegrament d'aquest gravamen, una mesura que beneficiarà més d'un milió de persones.

El ministeri d'Hisenda, a través de l'Agència Tributària (AEAT), ha habilitat a la seva pàgina web l'opció per demanar el reintegrament, en la segona fase del procés ideat per Hisenda per complir la sentència del Tribunal Suprem del 3 d'octubre passat. Els contribuents que van cobrar les prestacions el 2014 i el 2015 ja podien sol·licitar la devolució des del mes de desembre.
A partir d'aquest dimecres a la tarda seran els contribuents que van tenir fills el 2016 i el 2017 els que podran sol·licitar la devolució de l'IRPF derivat de les prestacions de maternitat i paternitat. Les devolucions s'iniciaran els pròxims dies, segons ha informat el ministeri d'Hisenda en una nota.
Els contribuents que hagin tingut retencions per les prestacions de maternitat i paternitat el 2018 no han de fer cap tràmit particular. La seva declaració de la renda del 2018, que es presenta aquest 2019, ja incorporarà les prestacions com a rendes exemptes i les retencions seran deduïbles.
A més, el reial decret llei pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, aprovat el 28 de desembre, estableix que també els col·lectius que no estaven inicialment afectats per la sentència del Tribunal Suprem puguin accedir a la devolució. Aquest és el cas dels empleats públics no integrats en la Seguretat Social, així com dels professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que perceben aquestes prestacions de mutualitats de previsió social.