dilluns, 6 d’agost de 2018

AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT


La Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 ha modificat la durada del permís de paternitat, afectant el primer paràgraf de l’article 49.c) del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 48.7 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Aquesta modificació és aplicable als naixements de fills, guarda amb fins d’adopció, acolliment o adopció d’un fill/a que es produeixin a partir del 5/7/2018, inclòs, data en què entra en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

De la nova regulació cal destacar, en especial, el següent:
-     La durada del permís passa a ser de cinc setmanes i s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o guarda múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.
-     El gaudi del permís serà ininterromput, excepte l’última setmana, que podrà gaudir-se, prèvia autorització, de forma independent en un altre moment dins dels nous mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa.Cap comentari: