dimecres, 17 de gener de 2018

Funció Pública: Mesa Sectorial

Previsió de cobraments de les pagues pendents al llarg de 2018

L’administració de la Generalitat no garanteix en aquest moment el cobrament de la part de la paga extraordinària pendent del 2012 a la data prevista, el compromís adquirit va ser que el març de 2018 es cobraria la darrera part de la paga extra pendent de 2012, en concret el 20’32%. Tot depèn de la constitució d’un nou Govern a la Generalitat i per tant, la retirada immediata de l’aplicació de l’art. 155 de la CE.

Recordem també, que aquest 2018 hi ha el compromís de que ens sigui abonat un mínim d’un 10% de la quantia de la paga extraordinària del 2013, que encara resta pendent.

L’administració de la Generalitat afirma que si s’elimina l’aplicació de l’article 155 per part del Govern espanyol i es forma nou govern de la Generalitat, no hi haurà problema per part de la Generalitat de fer efectius aquests abonaments, si persisteix l’aplicació de l’article 155 i no es configura govern de la Generalitat, el decret llei l’hauria d’aprovar el “Consejo de Ministros” aliè per tant, a la realitat catalana.

Processos gripals no es poden descomptar per ITUs recordem que no es poden fer descomptes en nòmina per processos gripals. Aquests formen part de les patologies que no comportaven descomptes en nomina, i per tant, es cobren el 100% de les retribucions. Només s’ha d’acreditar la malaltia.

Supòsits excepcionals en què els treballadors públics percebran des del primer dia el total de la retribució en cas d’incapacitat temporal. Supòsits que van ser ampliats des de 18 de juliol de 2017, com, per exemple, els processos gripals, les baixes que derivin d’un tractament de reproducció assistida o el període de lactància, determinades patologies al·lèrgiques o la varicel·la, baixes derivades de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, o baixes derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars, entre molts altres supòsits.

Recordem també els supòsits que ja comportaven cobrar el 100%
  • IT que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’iniciï de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic. Els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i deriven dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis dels sistema nacional de salut.
  • IT derivades de processos oncològics.
  • IT treballadores embarassades i víctimes de violència de gènere.
Nous supòsits que suposen cobrar el 100%, a partir de 18/7/2017
  • IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida  o el període de lactància, encara que no donin lloc a una situació de risc durant l’embaràs o lactància.
  • IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.
  • IT derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars.
  • IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.