dimecres, 21 de juny de 2017

Ampliació dels supòsits d'incapacitat temporal amb la percepció del 100% de la retribucióAcord de la Mesa General  de negociació (16/06/2017) sobre l'ampliació dels supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de la retribució:  •  IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida o període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l’embaràs o la lactància.
  • IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb grau igual o superior al 33%.
  • IT derivada d’exploracions diagnostiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterisme i altres similars.
  • IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
  •  IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (recollides a l’Annex I del RD 1148/2011, de 29 de juliol). També s’inclouen en aquest apartat les cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 desembre.


Entre aquestes patologies trobem per exemple,  la síndrome gripal entre d’altres.
L’Administració es compromet a impulsar la modificació normativa a partir de la signatura d’aquest acord.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada