dimecres, 21 de juny de 2017

Ampliació dels supòsits d'incapacitat temporal amb la percepció del 100% de la retribucióAcord de la Mesa General  de negociació (16/06/2017) sobre l'ampliació dels supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de la retribució:  •  IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida o període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l’embaràs o la lactància.
  • IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb grau igual o superior al 33%.
  • IT derivada d’exploracions diagnostiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterisme i altres similars.
  • IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
  •  IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (recollides a l’Annex I del RD 1148/2011, de 29 de juliol). També s’inclouen en aquest apartat les cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 desembre.


Entre aquestes patologies trobem per exemple,  la síndrome gripal entre d’altres.
L’Administració es compromet a impulsar la modificació normativa a partir de la signatura d’aquest acord.


dilluns, 19 de juny de 2017

Acord de la Mesa General de negociació


El Govern de la Generalitat i els sindicats majoritaris de la funció pública van arribar divendres 16 de juny a un acord en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública perquè els treballadors públics recuperin durant el 2018 un mínim d’un 10% de la paga extra que van deixar de percebre el 2013. L’acord també preveu continuar les negociacions per a la calendarització del retorn de la totalitat de les pagues del 2013 i del 2014.

Reducció de la temporalitat
D’altra banda, el Govern i els representants sindicals també han acordat adoptar les mesures necessàries de reducció de temporalitat i d’estabilització de les plantilles amb l’objectiu de situar la taxa d’ocupació temporal en l’Administració de la Generalitat en un 8% en un període de tres anys. 
Aquest acord es desenvoluparà en els àmbits sectorials de negociació corresponents, un cop se n’hagin establert els criteris generals en el marc d’un grup de treball que es constituirà amb aquesta finalitat.