divendres, 3 de juny de 2016

Permís eleccions 26JEl diumenge dia 26 de juny de 2016 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal d'acord amb el que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.
El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.
Accedeix  al DOGC