dimecres, 16 de desembre de 2015

Eleccions 20D - Treballes aquest dia?

D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:

Per anar a votar


 1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades.
2. En el supòsit que aquest personal realitzi una jornada inferior a la normal, el permís serà reduït proporcionalment a la seva jornada.
3. Al personal que realitzi una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, si la coincidència és de fins a dues hores, no caldrà concedir-li permís; si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís general de quatre hores, amb la limitació establerta anteriorment.
4. El personal que realitzi una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals no tindrà dret al permís.


Membres de mesa electoral o interventors
1. El personal que no gaudeixi de descans el dia de la votació, i que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, sempre que aquest dia no sigui de descans, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.
2. Tindrà dret igualment a un permís durant les cinc primeres hores del dia següent al de la votació, el personal que hagi exercit com a membre de la mesa o interventor que gaudeixi de descans el dia de la votació.
3. Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com a membre de la mesa o interventor. 

Hores per anar a votar el 20D
 

Ordre del Departament d'empresa i ocupació per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 20 de desembre.