dimarts, 29 de setembre de 2015

Dies personals i de vacances de premi per antiguitat

Fa unes setmanes, el gobierno de l'estat espanyol va aprovar una sèrie de mesures, entre les quals hi havia la restitució d'un dia de permís per assumptes propis i la possibilitat de recuperar els que vam perdre amb les retallades en concepte de premi per antiguitat, tant de vacances com d'assumptes propis.

Ja vam difondre un full informatiu sobre aquest tema, però continuem tenint consultes de persones que no ho tenen del tot clar. És per això que volem precisar dos aspectes:

1. El 6è dia d'assumptes propis sense justificació és d'aplicació immediata i de gaudiment ja a partir d'aquest any i tot el més de gener de l'any vinent. Això es va fer efectiu modificant l'EBEP i, per tant, és d'aplicació a totes les administracions

En la darrera Mesa de Negociació del Personal d'Administració i Tècnic es va aconseguir que les hores a gaudir fossin 8 h 20 m més.

2. Pel que fa als dies de premi per antiguitat, la disposició de l'estado diu que "cada administració podrà afegir dos dies d'assumptes propis en complir el 6è trienni, que s'incrementaran en un dia addicional a partir del 8è trienni". Això està ja inclòs en el vigent Acord de condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i ens va ser suspès en les diverses disposicions que van imposar les retallades, no ho oblidem, tant de la Generalitat com de l'estado.

Dies addicionals de vacances: igualment, "cada administració podrà afegir fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances en funció del temps de servei prestat". El personal de la Generalitat gaudia de fins a 5 dies addicionals de vacances, dels quals en podríem recuperar aquests quatre.

Pròximament hi haurà una reunió de la Mesa General de Negociació, fòrum en el qual s'hauria d'acordar aquesta restitució. La Intersindical-CSC reivindica, i així ho hem posat de manifest en els nostres contactes amb l'Administració, la revocació de totes les mesures que han retallat les nostres condicions de treball i el rescabalament del poder adquisitiu perdut. Així ho defensem en els contactes amb Funció Pública i també a través de la Junta de Personal. Us continuarem informant i, no cal dir-ho, no pararem fins aconseguir la reversió total de les retallades que hem anat patint des de 2010.

dilluns, 14 de setembre de 2015

Eleccions 27S. Treballes aquest dia?D’acord amb els punts 2 i 4 de la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici del dret de vot:

Per anar a votar


 1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu dret de vot a les eleccions convocades.
2. En el supòsit que aquest personal realitzi una jornada inferior a la normal, el permís serà reduït proporcionalment a la seva jornada.
3. Al personal que realitzi una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, si la coincidència és de fins a dues hores, no caldrà concedir-li permís; si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís general de quatre hores, amb la limitació establerta anteriorment.
4. El personal que realitzi una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals no tindrà dret al permís.