dimarts, 16 de juny de 2015

Junta de Personal dels Serveis Centrals: en marxa i al teu servei

El passat 26 de febrer vam tenir eleccions per escollir les juntes de personal de la Generalitat que ens han de representar durant els pròxims  quatre anys i el 27 d'abril es van constituir aquestes juntes. 

Avui la Comissió Permanent de la Junta de Personal dels Serveis Centrals s'ha reunit amb la directora general de la Funció Pública i la subdirectora general de Relacions Sindicals. Aquesta Comissió Permanent està integrada per un membre de cada sindicat que hi té representació i té la finalitat de gestionar-ne el dia a dia.

En aquesta reunió, els membres de la Comissió Permanent hem fet arribar a les representants de Funció Pública la nostra voluntat de treballar com a òrgan unitari de representació de tot el personal del nostre àmbit, per a la qual cosa hem fet una sèrie de peticions per poder exercir aquesta funció.

Entre altres coses hem acordat que es crearà una adreça de correu electrònic de la Junta de Personal, a fi que totes les persones que representem es puguin posar-s'hi fàcilment en contacte per presentar-nos queixes o suggeriments, demanar-nos informació..., en definitiva, la voluntat de la Junta és poder disposar d'un canal de comunicació amb el personal que sigui fluid i àgil.

Aquesta adreça es farà pública pels mitjans electrònics de què disposa l'Administració. També hi haurà a l'ATRI un espai d'informació de les juntes de personal, de manera que hi anirem penjant tota la informació d'interès. Funció Pública també s'ha compromès a informar-vos directament per mitjans electrònics de la publicació en aquest espai de comunicats o informacions d'especial interès.

La Junta de Personal és l'òrgan unitari de representació del personal funcionari -en aquest cas, del personal d'administració i tècnic dels Serveis Centrals de la Generalitat- i està formada per 39 persones. Ens vam dotar d'una Comissió Permanent formada per 5 membres, un per cada sindicat que hi té representació.

dilluns, 8 de juny de 2015

Situació administrativa dels nous regidors/es

El pròxim dissabte, 13 de juny, es constitueixen els nous ajuntaments sortits de les eleccions del passat 24 de maig. No han estat poques les consultes que hem tingut de companyes i companys que treballen a l'Administració i que assoliran la condició de regidor/a, sobre la situació administrativa en què quedaran.

Aquest article té la pretensió de sintetitzar les explicacions que hem anat donant a les consultes que ens heu fet fins ara:

Si es tracta de dedicació exclusiva:

Personal funcionari: es queda en situació de serveis especials (art. 88 del text refós 1/1997). Es computa el temps que es roman en aquesta situació als efectes  de consolidació de grau personal, dels triennis i dels drets passius. També es té dret a la reserva de plaça o destinació. En tots els casos rebran les retribucions del lloc o el càrrec efectiu que ocupin i no les que els corresponguin com a funcionaris, sens perjudici del dret a percebre els triennis que poguessin tenir reconeguts com a funcionaris.

 Personal laboral: es queda en situació d'excedència forçosa (art.46 de l'Estatut dels treballadors) que dóna dret a la conservació del lloc i al còmput de l'antiguitat de la seva vigència. També es perceben únicament les retribucions del lloc o càrrec efectiu ocupat en l'Administració local.

Si es tracta de dedicació parcial: es manté la mateixa jornada en l'Administració en què es presten serveis (tant personal funcionari com laboral). La retribució percebuda a l'Administració local és la que determini el Ple de la corporació i les retribucions conjuntes s'hauran d'ajustar al que marca la Llei 21/1987, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. 

Si no es declara cap dedicació, ni exclusiva ni parcial: les assistències o la dedicació a l'Administració local de què es tracti han de ser tingudes com a deure inexcusable de caràcter públic (art. 96.1.d) del text refós 1/1997 i art. 37.3.d) de l'Estatut dels treballadors). 

En aquests casos la persona interessada ha d'aportar els corresponents justificants. Recomanem que es negociï amb l'Administració la presentació dels justificants amb caràcter mensual, de manera que no s'hagi de presentar un justificant per cada permís que s'hagi d'executar per l'exercici de funcions com a càrrec en l'Administració local, sinó que es pugui fer cada mes, evitant un volum innecessari de paperassa.