dimarts, 19 de maig de 2015

Permisos si treballes el dia de les eleccions

Et toca treballar el dia 24 d'aquest mes, el de les eleccions municipals? Et recordem els permisos de què pots gaudir, tant si ets votant, com interventor/a o apoderat/da. Aquests permisos estan recollits en la Circular 5/2006, de participació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat en eleccions convocades en el marc  de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Per anar a votar

Si aquell dia et toca treballar, pots disposar d'un permís de fins a 4 hores lliures de jornada laboral, de caràcter retribuït i no recuperable. Si la jornada és inferior a la normal, el permís es redueix proporcionalment a la reducció de jornada.

Si la teva jornada coincideix parcialment amb l'horari de votació:
  • Si la coincidència és de 2 hores o menys amb l'horari dels col·legis electorals: no hi ha temps de permís.
  • Si la coincidència és de més de 2 i de menys de 4 hores: 2 hores de permís.
  • Si l'horari coincideix en 4 o més hores amb el del col·legi electoral: 4 hores de permís.
Membres de mesa i interventors/es o apoderats/des

Si ets membre de mesa o interventor/a i aquell dia et toqués treballar: tindràs dret a un permís de jornada completa i també a un permís les primeres 5 hores del dia immediatament posterior.
Si el dia de les eleccions fas de membre de mesa o d'interventor/a encara que no et toqui treballar, tindràs dret a un permís durant les 5 primeres hores del dia següent al de la votació.

Si ets nomenat/da apoderat/da: si en aquella data hauries hagut de treballar, tindràs dret a permís retribuït durant tot el dia de les eleccions.

Seguiment

Per tal de garantir la bona marxa dels serveis durant el dia de la votació, els responsables del personal podran determinar el moment d'utilització de les hores concedides, cosa de la qual es donarà coneixement al personal amb la deguda antelació. També podran sol·licitar els justificants que considerin oportuns en relació amb la concessió dels permisos concedits.Cap comentari:

Publica un comentari