dijous, 26 de març de 2015

LA CONFEDERACIÓ SINDICAL CATALANA AL PARLAMENT


 Aquest matí, la Federació d'Administracions Públiques de la Confederació Sindical Catalana ha comparegut, a requeriment de la Comissió d'Afers Institucionals, al Parlament de Catalunya, per explicar davant d'aquesta comissió el nostre posicionament en relació amb el Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Els punts bàsics de la nostra intervenció han estat:
  
  • Cal que aquesta llei propiciï també la potenciació d'ocupació de qualitat a través de la creació de llocs de treball d'alt valor afegit.
  • La facilitació de l'inici d'activitat a través de controls a posteriori del compliment dels requisits que les empreses declaren complir (únic requisit per a l'inici d'un gran nombre d'activitats) no ha de restar efectivitat ni rigorositat a aquests controls. S'ha de dotar les administracions amb tots els mitjans humans i materials per efectuar aquests controls de manera real i efectiva.
  • Hem proposat la creació d'un Registre Electrònic d'Activitat Empresarial, en el qual les empreses que iniciïn activitat hagin de dipositar electrònicament l'acreditació dels requisits necessaris per a aquest inici d'activitat, cosa per a la qual tindrien un determinat termini. Aquest registre alliberaria mitjans per a activitat inspectora més complexa i es podria utilitzar amb finalitats estadístiques. Paulatinament s'hi podrien anar afegint la resta d'empreses existents abans de l'entrada en vigor de la llei.
  • És necessari disposar d'un desenvolupament reglamentari d'un règim sancionador específic en els casos d'incompliment, en el cas que no hi hagi regulació sectorial a aplicar.
  • Cal personal suficient i amb la formació adequada en les solucions d'interoperabilitat que precisarà el desenvolupament de la llei i també en matèria de funció inspectora.
  • S'ha d'establir un sistema d'avaluació periòdica del sistema implementat per la llei, de manera que se'n pugui millorar i corregir el que calgui.
  • Cal que les cartes de serveis de les diverses administracions tinguin un contingut mínim i unificat, en què ens contemplin els requisits mínims, els serveis a prestar, els terminis, el contingut del servei i totes les altres dades d'interès per a la ciutadania.
  • La llei faculta, en determinades condicions, que alguns municipis deixin de prestar alguns serveis públics. És essencial que la llei prevegi quina serà l'administració que prestarà aquests serveis suspesos.
  • Les administracions públiques han d'adoptar solucions unificades i coordinades per garantir l'accés comú a les dades d'interès. Els instruments de què es pot dotar són els catàlegs de serveis i els mapes de competències.
 


dimecres, 11 de març de 2015

PERCEPCIÓ DELS 44 DIES INDEGUDAMENT NO PERCEBUTS DE LA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012

El Govern aprova abonar aquest març els primers 44 dies de la paga de Nadal suprimida pel Govern de Rajoy el 2012 als treballadors públicsPublica ACN
El Reial decret del 13 de juliol de 2012 va fixar la supressió de la paga extraordinària del desembre per tot el personal del sector públic
El Govern ha aprovat aquest dimarts fer efectiu en la nòmina del mes de març el pagament dels primers 44 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 al personal de l'administració de la Generalitat. Aquests imports es van deixar de percebre en aplicació del Reial decret llei de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, aprovat pel govern espanyol el 13 de juliol de 2012 i que va afectar totes les administracions públiques de l'Estat.

dijous, 5 de març de 2015

Pròxima presentació del projecte de llei de la funció directiva professional i recuperació el 2016 del complement de productivitat(Agències)

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha avançat aquest dijous al Parlament que en aproximadament un mes es presentarà el projecte de Llei dels directius públics, on, a més, ha explicat que s'inclourà la recuperació per a l'any 2016 del cobrament del complement de productivitat per part dels empleats públics. 

Ortega, però, ha matisat que aquestes quantitats es recuperen per ser pagades "sempre vinculades a l'assoliment d'uns objectius". Segons ha explicat, a hores d'ara està negociant amb els sindicats les condicions i els mecanismes per "avaluar" la productivitat i els barems de compliment d'objectius en la funció pública. Aquests complements es van eliminar dels sous públics fa quatre anys. 

Estarem molt pendents del compliment d'aquest compromís i vetllarem perquè la llei del directiu públic professional no suposi l'entrada de personal privat en aquests llocs, sinó, que, ans al contrari, comporti la màxima despolitització de l'assoliment dels càrrecs directius, que siguin ocupats per personal prou preparat de la mateixa Administració, sense endolls ni clientelismes.

Així mateix, expressem el més que raonable dubte sobre quins seran els objectius marcats i aquests barems de compliment d'objectius en la funció pública. Lluitarem perquè siguin el màxim d'objectius i que reflecteixin la realitat de la feina de cada unitat.