dilluns, 17 de març de 2014

PORTEM AL PARLAMENT LA REIVINDICACIÓ DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I LA REVERSIÓ DE LES RETALLADES

La Confederació Sindical Catalana i els altres principals sindicats presents a l'Administració catalana hem portat al Parlament de Catalunya, a través dels que formen part de la Mesa General de Negociació, els perjudicis que han suposat les retallades patides des de l'any 2010 als Serveis Públics i a les condicions de treball del personal de les administracions. Hem sol·licitat una compareixença, amb la finalitat que insti el Govern de Catalunya a prendre les mesures de caire social i laboral que permetin garantir:

- Uns serveis públics de qualitat, amb les ràtios de professionals suficients per atendre de manera digna tota la població de Catalunya.
- El benestar de la ciutadania i la recuperació de l'ocupació pública que permeti garantir-lo.
- La percepció íntegra de la totalitat de les retribucions de 2014.
- La restitució del 100% de la jornada i retribucions del personal interí.
- L'equiparació dels dies de permisos i la jornada del personal de l'ICS a la del conjunt de treballadores i treballadors de la Generalitat.

A aquest efecte hem acordat fer una recollida de signatures que doni suport a aquestes reivindicacions que es portaran al Parlament de Catalunya. Properament passarem a demanar-vos el vostre suport a aquesta iniciativa.

Ens hi va molt, com a treballadors/es i com a ciutadans/es. Com més suport tinguem, més força podrem fer. Comptem amb vosaltres, comptem amb tu!

dijous, 6 de març de 2014

DISCRIMINACIÓ DEL CATALÀ: TAMBÉ PER ACCEDIR A JUSTÍCIA

Totes i tots hem sentit parlar a bastament de la manca de mitjans de l'Administració de Justícia. Al nostre país tenim el problema afegit que Catalunya no té competències plenes en matèria de reclutament de personal judicial. Per tant, quan cal cobrir places de personal fix en aquest àmbit, la Generalitat ha de demanar la provisió a Madrid, al Ministerio de Justicia, que enviarà una persona de Valladolid, de Zamora o d'Hinojosa del Monte, que ni sap català ni li exigeixen, ni li serviria per a res, ja que no és mèrit.
 
En aquest cas, el català no compta per a res en cap procés selectiu ni de trasllats. La llengua estrangera compta fins a 2 punts en un concurs de trasllats. Les diverses llengües de l'Estat, no.

Si vols treballar a Sabadell, a Lleida, a Tortosa... ho tindràs més bé si acredites coneixement de portugués que de català. Pel portuguès et donaran fins a 2 punts. Per acreditar ni que fossin coneixements superiors de català: 0 punts. Ens podríem trobar en la paradoxa que amb la mateixa puntuació, una persona amb coneixements de català veiés com li pren la plaça volguda una persona que hagi acreditat coneixements de neerlandès. Qui ho rebrà: doncs la persona usuària, que serà atesa en castellà.

Un altre aspecte que presenta aquest manllevament de personal a fora és que hi ha molta mobilitat -fins i tot és lògic que una persona de fora de Catalunya, on adquireixi la seva primera destinació, vulgui apropar-se al més aviat possible al seu lloc d'origen-, cosa que dificulta conèixer en profunditat el funcionament del Jutjat o dependències en què presta servei, que deixarà a la més mínima oportunitat. Tampoc són irrellevants les freqüents Incapacitats Temporals que afecten aquest personal que tenen motiu en depressions causades per la distància del seu lloc d'origen.

La Generalitat tan sols pot nomenar personal interí per a substitucions. En aquest cas sí que es pot exigir el català com a mèrit. Persones que poden viure prop del lloc on treballen, que coneixen la llengua i, per tant, tractaran les ciutadanes i ciutadans en la llengua pròpia del país. Que hem de fer si la via "normal" de cobertura de llocs menysté la nostra llengua? No som pas partidaris que el personal no tingui el lloc consolidat, però en aquest cas i fins que no tinguem competència plena en aquest àmbit...

dilluns, 3 de març de 2014

ESTÀ PROGRAMAT EL CONCURS DE TRASLLATS DEL PERSONAL SUBALTERN DE LA GENERALITAT?

Arran de les diverses consultes que ens heu anat fent en relació amb la convocatòria d'un concurs de trasllats per al personal subaltern de la Generalitat, vist que no figura en les dades que Funció Pública ens ha fet arribar, ens hi vam adreçar demanant com i quan estava prevista aquesta convocatòria.

Us transcrivim textualment la resposta que la Intersindical-CSC ha rebut de Funció Pública:

En la Mesa de Sectorial de Negociació  del personal funcionari i interí d'administració i tècnic es va calendaritzar la proposta de concursos de trasllat que es durien a terme durant els anys 2014 i 2015, de conformitat amb les prioritats que s'han derivat del document de diagnosi del Pla d'ocupació, i es va deixar per més endavant la calendarització dels concursos que es duran a terme més endavant. En conseqüència, el fet que no aparegués el concurs de trasllat del cos subaltern, com el de molts altres cossos, no vol dir que no es dugui a terme sinó que es deixa per a una segona fase de convocatòries.

La Intersindical-CSC creu que el cos subaltern té el mateix dret a la mobilitat que la resta de cossos i per això farem tot el que estigui al nostre abast per aconseguir que es posi data al seu concurs de trasllats i que aquesta data sigui tan pròxima com sigui possible, així com també la convocatòria de les oposicions de promoció interna del cos subaltern (E) al cos auxiliar administratiu (C2).

Us anirem informant de totes les novetats que es vagin produint. Us recomanem que consulteu periòdicament aquest bloc.