divendres, 27 de desembre de 2013

NOU ACORD DE GOVERN DE CONTENCIÓ DE PLANTILLES

El passat 23 de desembre el Govern de Catalunya va prendre un nou acord de contenció de plantilles, que substitueix el que hi havia vigent fins aleshores. Aquest acord preveu seguir polítiques de contenció de la despesa, però flexibilitza una mica la contractació de personal interí. Us en ressenyem els punts que creiem que són més importants:

  • Es manté la previsió que s'amortitzin les places que quedin vacants a conseqüència de jubilacions o altres formes d'extinció de la relació laboral. Es diu que és per poder mantenir la resta de la plantilla de llocs de treball.

  • La cobertura de necessitats de personal es farà prioritàriament amb personal funcionari, estatutari o laboral fix, però es possibilita l'autorització de nomenaments i contractacions de personal interí per a la cobertura de llocs essencials (personal docent no universitari, personal estatutari de l'ICS, de l'Administració de Justícia, de Mossos i de Bombers, així com de serveis assistencials en serveis socials, cívics i a persones discapacitades.
  • També es podran cobrir llocs de col·lectius amb nombre reduït d'efectius amb especificitats funcionals o quan una plaça quedi vacant a causa de comissió de serveis interdepartamental.
  • És important que es deixa la porta oberta al cobriment dels llocs que esdevinguin vacants degut a un concurs de trasllats o un procés de selecció.
  • També es podra contractar excepcionalment personal per acumulació de tasques, circumstàncies de la producció o per execució de programes de caràcter temporal o d'obra i servei.
  • Continua la impossibilitat d'ampliació de plantilla i d'increment de despeses de personal, però excepcionalment i amb autorització prèvia i expressa es pot incorporar personal en situacions urgents i inajornables.
  • No requeriran autorització les contractacions de personal per les substitucions indicades més amunt o les derivades de processos de mobilitat interna.
  • L'Acord de Govern deixa ben clar que sempre ha de prevaler el criteri de no increment de la despesa.
Com es veu, aquest Acord no és tan restrictiu com l'anterior, si bé s'haurà de veure com s'aplica, si hi ha criteris comuns a tots els departaments, com es valora, per exemple, l'"acumulació de tasques i circumstàncies de la producció"... La Intersidical-CSC s'esmerçarà per aconseguir que els criteris siguin transparents i homogenis en tots els departaments. 

A primers de gener tenim una entrevista amb la secretària d'Administració i Funció Pública, en la qual demanarem que ens ampliï aquesta informació. També tornarem a reivindicar, entre altres coses, la restitució de la jornada i la retribució del 100% per a tot el personal interí.

Bona entrada d'any i que el 2014 es compleixin tots els vostres anhels!
 

Cap comentari:

Publica un comentari