dimarts, 30 d’octubre de 2012

EL GOBIERNO DEL PP CARREGA DE NOU: ELS ENS I ORGANISMES PÚBLICS PODRAN ACOMIADAR DES DE DEMÀ

(Agències, 30/10/2012)

Afectarà empreses públiques que estiguin en situació de dèficit o els pressupostos de les quals s'hagin reduït un 5% en l'exercici corrent o un 7% en els dos anteriors

Els ens, organismes i entitats del sector públic que estiguin en situació de dèficit o els pressupostos dels quals s'hagin reduït un 5% en l'exercici corrent o un 7% en els dos anteriors podran aplicar acomiadaments col·lectius entre el seu personal laboral des de demà.

Així ho fixa el Reial decret llei 1483/2012, que avui publica el BOE i que recull el nou reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada.

D'acord amb el text, els funcionaris queden exclosos dels acomiadaments col·lectius, mentre que el personal laboral fix que hagués adquirit aquesta condició a través d'un procés tindran "prioritat de permanència" per a seguir en el seu lloc.

Les regulacions d'ocupació aplicables en les administracions públiques podran justificar-se per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, tal i com estan previstes en el sector privat.

S'entendrà per causes econòmiques una "insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per a la financiació dels serveis públics corresponents".

A aquesta situació s'hi pot arribar per dues vies: perquè en l'exercici anterior l'Administració pública en què s'integra el departament afectat hagués presentat una situació de dèficit pressupostari i perquè els crèdits, transferències o aportacions patrimonials s'hagin minorat en un 5% en l'exercici anterior o un 7% en els dos anteriors.

Per a això es tindran en compte les minoracions efectuades en el pressupost inicial i les realitzades en fase d'execució pressupostària.

El procediment d'acomiadament col·lectiu s'iniciarà amb una comunicació per escrit als representants legals dels treballadors, a l'autoritat laboral i a l'òrgan competent en matèria de funció pública.

Serà un acomiadament col·lectiu si la mesura afecta 10 treballadors d'un departament de menys de 100 empleats, el 10% de la plantilla d'un organisme d'entre 100 i 300 assaliariats i 30 persones d'una entitat que en tingui més de 300.

Entre la documentació a aportar per l'organisme hi haurà la causa al·legada per a l'acomiadament i la seva relació amb els principis d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.

A més, haurà d'incloure els pressupostos dels dos darrers últims exercicis (hi hauran de constar les despeses de personal) i la plantilla laboral del departament de què es tracti, entre altres dades.

Si l'acomiadament és per causes tècniques o organitzatives, les administracions públiques hauran de presentar una memòria explicativa que acrediti la concurrència de les esmentades causes.

En el reial decret no es recull la possibilitat que s'apliquin reduccións de jornada o de salari, mesures de flexibilitat que es potencien en la reforma laboral.

Ambdues mesures tan sols són possibles per a les entitats de dret públic i altres organismes dependents d'una o diverses administracions públiques que obtinguin més del 50% dels seus ingressos del mercat.

Els acomiadaments col·lectius de més de 50 persones hauran d'anar acompanyats d'un pla de recol·locació externa, que hauran d'elaborar els corresponents serveis públics d'ocupació.

Cap comentari:

Publica un comentari