divendres, 23 de març de 2012

INFORMACIÓ SOBRE EL DRET A VAGA

 1.   Puc exercir el dret de vaga?
El dret de vaga és un dret fonamental reconegut a la Constitució que legitima a la persona
treballadora a absentar-se de la seva feina, entenent-se que aquesta absència és justificada.

2.   He d'avisar l'empresa amb anterioritat a l'inici de la vaga de la meva intenció de fer-ne?
NO, el dret a fer vaga es fa efectiu un cop comença aquesta. No tens cap obligació de comunicar a l'empresa si vols fer o no vaga. És més, demanar a un treballador que signi un escrit manifestant la seva intenció de donar suport o no la vaga és una infracció administrativa i pot ser denunciada davant de la Inspecció de Treball.
3.   Si faig vaga, em descomptaran el salari?La vaga suspèn el contracte de treball i, per tant, les persones treballadores que s'hi adhereixin no tenen dret al salari i estaran en situació d'alta especial en Seguretat Social.
Un cop passada la vaga, l'empresa comprovarà les persones treballadores que l'han secundat amb la finalitat de descomptar de la nòmina següent l'import de les hores no treballades. El descompte comprèn el salari base i els complements salarials, així com les parts proporcionals de les pagues extraordinàries.
Els descomptes no afectaran a la meritació de vacances, ni en la seva durada ni en la seva retribució.

4.   Què són els serveis essencials?
Són aquells que permeten satisfer els drets fonamentals, les llibertats públiques i els bens constitucionalment protegits, amb independència del caràcter públic o privat de la prestació.
D'altra banda, la consideració d'un servei com essencial no significa la supressió del dret de vaga de les persones treballadores ocupades en aquest servei, sinó la previsió de les garanties precises per al seu manteniment.
L'autoritat governativa té la potestat i el deure de dictar les mesures necessàries per a garantir-los, i es fa mitjançant l'Ordre de serveis mínims.

5.   Si em designen per a serveis mínims, encara que siguin abusius, he d'anar a treballar?
En principi, sí. No anar a treballar si ets designat o designada per a cobrir serveis mínims pot ser motiu de sanció i d'acomiadament disciplinari. Així doncs, has d'anar al teu lloc de treball i recórrer judicialment els serveis mínims imposats si s'entén que son indeguts o abusius

6.   Què són els piquets informatius?
La normativa reguladora del dret de vaga permet que les persones treballadores en vaga puguin efectuar-ne publicitat. Així doncs, són lícits els piquets informatius.Cap comentari:

Publica un comentari