divendres, 21 d’octubre de 2011

PERMISOS PER AL DIA DE LES ELECCIONS GENERALS

Avui s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'ordre que fixa els permisos per a la participació dels treballadors/es en les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del dia 20 de novembre de 2011.
  
  • Per a les persones treballadores que no gaudeixin de descans setmanal durant aquest dia s'estableix un permís amb una durada màxima de 4 hores. Aquest permís no és recuperable i és retribuït. Si l'horari de votacions coincideix tan sols en 2 hores amb l'horari de treball, el/la treballador/a no té dret a gaudir aquest permís. Si la coincidència és entre 2 hores i menys de 4, el permís serà de 2 hores i si la coincidència és de 4 hores o més, s'ha de concedir el permís de 4 hores.
  • La determinació del temps d'utilització d'aquest permís, que ha d'estar dintre de l'horari de votacions, és potestat de l'empresari o cap de la unitat on presta serveis el/la treballador/a.
  • Els empresaris o caps d'unitat tenen dret a exigir el justificant de votació emès per la Mesa Electoral.
  • A les persones membres de les meses electorals o que actuïn com a interventors/es i no gaudeixin de descans setmanal el dia de les eleccions, se'ls ha de concedir permís a jornada completa durant aquest dia i, a més, un permís durant les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Aquests permisos són retribuÏts un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.
  • Les persones que siguin membres de mesa o interventors/es podran gaudir també, en els mateixos termes de l'apartat anterior, del permís de 5 hores del dia posterior.
  • Les persones que acreditin la condició d'apoderat/da i no gaudeixin de descans setmanal tindran dret a un permís retribuït durant aquest dia.
  • Les persones que el dia de les eleccions realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de vot tenen dret a un permís retribuït i no recuperable de, com a màxim,  4 hores el dia que facin la sol·licitud de vot per correu.

Cap comentari:

Publica un comentari