divendres, 14 de gener de 2011

Constitució de la Junta de Personal

Dimecres 12 de gener s'ha constituït la Junta de Personal dels Serveis Centrals de la Generalitat de Catalunya, en què la Intersindical-CSC va consolidar la seva representació en les eleccions sindicals del passat 30 de novembre.
 
En aquesta reunió hem acordat constituir un grup de treball per elaborar un nou Reglament, que haurà d'aprovar el Plenari de la Junta de Personal. La Intersindical-CSC ha proposat que aquest grup de treball elabori també un calendari de reunions, que figuraria en el Reglament, amb una periodicitat mínima d'una reunió mensual per a la Comissió Permanent, que proposem per tractar els temes més immediats i elaborar propostes per elevar al Plenari, i d'una reunió trimestral per al Plenari, en què s'han de tractar els temes de més calat.
 
També hem proposat que els temes que no siguin purament de tràmit siguin debatuts en el si de la Junta de Personal abans de ser tractats en la corresponent mesa de negociació. També  s'ha comentat la necessitat que la Junta de Personal es pronunciï davant de temes d'interès per al nostre col·lectiu, com va ser, per exemple, el decret sobre les retallades dels nostres sous.
 
Bàsicament, les funcions de la Junta de Personal son:
 
  • Rebre informacions sobre la política de personal, evolució de les retribucions, de l'ocupació i programes de millora de rendiment.
  • Emetre informe, a petició de l'Administració, sobre el trasllat d'instal·lacions i implantació o revisió de sistemes d'organització i mètodes de treball.
  • Ser informada de les sancions imposades per faltes molt greus.
  • Tenir coneixement i ser escoltada en l'establiment de la jornada de treball i l'horari, així com pel que fa al règim de vacances i permisos.
  • Vigilar el compliment de la normativa en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, seguretat social i ocupació i exercir, si escau, les accions legals oportunes.
  • Col·laborar amb l'Administració per a l'establiment de mesures per al manteniment i increment de la productivitat.
Com podeu comprovar, i sobretot en aquests temps en què perillen tants drets aconseguits amb anys d'esforços -de grans esforços-, cal conèixer i utilitzar tots els mitjans al nostre abast per defensar i mantenir els nostres drets. La Junta de Personal n'és un. Val la pena tenir-lo en compte. Surt dels vostres vots i es compon de 39 persones a les quals heu fet confiança.
 
Les i els representants de la Intersindical-CSC estem al vostre costat, al vostre servei; volem fer honor a la confiança que ens heu dipositat. No dubteu posar-vos en contacte amb nosaltres davant de qualsevol problema, dubte o per a qualsevol consulta. Escriviu-nos a fap@intersindical-csc.cat o truqueu-nos (93 481 36 60). 

dimarts, 4 de gener de 2011

Nou Permís a l'EBEP


La Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2011 introdueix un nou permís a l’EBEP.

Permís per cura de fill/a menor afectat de càncer o una altra malaltia greu

El funcionari/ària tindrà dret a una reducció de la jornada de treball de com a mínim la meitat, rebent les retribucions íntegres, per a la cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del fill/a menor d’edat, per naturalesa o adopció, o en els supòsits d’acolliment preadoptiu o permanent del menor, afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent i, com a màxim, fins que el/la menor compleixi els 18 anys.