dilluns, 9 de març de 2020

Acord condicions de treball dels Col·lectius de Salut Pública


Us expliquem per què hem votat un sí crític a l’últim redactat de l’Acord sobre les condicions de treball dels col·lectius funcionarials que conformen els equips de salut pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut en el període 2020-24:

Crític – perquè aquest acord és fruit de la pressa de l’administració per acordar alguna cosa abans no entrem en situació de govern en funcions, l’odissea de formar un nou govern, canvi de govern etc. Un govern en funcions només està habilitat per tractar els assumptes ordinaris necessaris per al funcionament correcte de l'administració per tant no és raonable que signi acords que vinculin el proper govern. En qualsevol cas, aquesta situació es pot allargar mesos, situació que no calia imaginació per haver previst molt abans.
Crític – perquè els 5 sindicats amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació i a la Taula de negociació que ha donat lloc a aquest acord hem dit des del primer moment de la primera de les quatre llargues i denses reunions que estàvem molt d’acord amb l’augment del 10,25% de sou als titulats superiors en salut pública (TSSP) perquè era una ocasió clara de reparar una injustícia històrica. No ha estat correcte condicionar aquest canvi, estrictament monetari, a les modificacions d'altres condicions de treball.
Crític – perquè no són maneres de treballar enviar un document modificat 19 hores abans que s’hagi de signar o no, ni aparèixer a l’acte de signatura amb un document amb nous canvis, etc. Temps per a pensar el mereixem tots i totes i el resultat sol ser millor.

dimecres, 19 de febrer de 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ 17 de febrer 20201. Acord sobre la utilització del currículum anònim o cec
La Mesa Sectorial acorda la utilització del currículum cec en els processos de cobertura de places provisionals a través d’ATRI.
Les dades que se suprimiran en la fase de selecció seran:
Nom i cognoms
DNI
Nacionalitat
Fotografia
Adreça i localitat de residència
Edat
Gènere
Centre d’expedició de les titulacions

Des de la Intersindical-CSC considerem que és un pas més en l’eliminació de qualsevol discriminació en aquesta fase de selecció. Creiem, però, que encara hem de treballar més, cosa que farem en el Grup de Treball corresponent, per tal d’aconseguir eliminar proves d’alta discrecionalitat com pot ser una entrevista.

2. Eliminació de causes mèdiques d’exclusió en l’accés a l’ocupació pública
S’acorda que les malalties següents deixen de ser causa d’exclusió mèdica per a l’accés a l’ocupació pública:
- Infecció per VIH: eliminar com a causa d’exclusió en tots els processos selectius de personal funcionari, laboral i estatutari. Limitació per a l’accés a Mossos, bombers, agents rurals i cossos penitenciaris i consideració com a motiu d’exclusió a aquells pacients amb una càrrega viral detectable o que la seva situació immunitària comporti un risc d’infecció oportunista.
- Diabetis mel·litus: en tots els processos de personal funcionari, laboral i estatutari, inclòs el personal penitenciari. Limitació i consideració d’exclusió pels pacients amb diabetis mel·litus tipus 1 i 2 (amb tractament amb insulines) dels cossos de Mossos, Bombers i Agents Rurals.
- Celiaquia: s’elimina com a causa d’exclusió de tots els processos selectius de personal funcionari, laboral i estatutari incloent els cossos de Mossos, Bombers, Agents Rurals i personal penitenciari.
- Psoriasi: eliminar com a causa d’exclusió en tots els processos de personal funcionari, laboral i estatutari, inclòs el personal penitenciari. Limitació i consideració com a causa d’exclusió als cossos de Mossos, Bombers i Agents Rurals quan la psoriasis per la seva extensió i/o localització pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

dijous, 23 de gener de 2020

NOTA INFORMATIVA SOBRE L'INCREMENT RETRIBUTIU DE TREBALLADORS/ES PÚBLICS/QUES 2020


La Intersindical-CSC considera del tot insuficient la pujada salarial del 2% prevista pel personal del sector públic el 2020 per eixugar la pèrdua de poder adquisitiu patida des de l’inici de la darrera crisi econòmica.
També som contraris a l’estatalització de la negociació col·lectiva, imposada per l’Estat i els sindicats espanyols, que deixa un marge de negociació gairebé nul a la resta d’administracions públiques. Recordem per exemple que l’IPC català sempre sol ser més alt que l’espanyol (una dècima més el 2019). Si aquí treballem, aquí decidim: no volem perdre més poder adquisitiu!
El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit de el sector públic. Aquests són els aspectes més importants a tenir en compte:
  • La pujada és del 2%, efectiva des de l’1 de gener. Per tant, si no ve reflectida en la nòmina de gener, quan es cobri s’ha d’incloure tot l’augment acumulat des de l’inici de l’any. En cas contrari, s’haurà de fer la corresponent reclamació.
  • El sou es pot incrementar un altre 0.3% de fons addicionals per a millores de la productivitat o l’eficiència, revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, homologació de complements de destí o aportació a plans de pensions. Tot això s’ha negociar entre els sindicats i l’administració corresponent.
  • El fons d’acció social NO podran tenir cap increment al 2020 en relació al 2019.
  • Si el càlcul de creixement del PIB espanyol del 2019, que és publica durant el primer trimestre 2020, és superior al 2,5%, l’1 de juliol del 2020 s’incrementarà la retribucions un 1% més. Aquest creixement del PIB és molt difícil que s’assoleixi ja que les previsions actuals que estimen un PIB del 2% per al 2019.

dimarts, 21 de gener de 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC 20/01/2020
   1.    Borsa de treball de personal dels cossos subaltern, auxiliar i administratiu de centres i serveis educatius
La Mesa Sectorial de Negociació acorda el redactat que regula la borsa dels cossos subaltern, auxiliar i administratiu de centres docents i serveis educatius.
La posada en marxa d’aquesta borsa es farà quan abans millor tenint en compte que prèviament s’ha de publicar l’Acord de Govern i enllestir el programari que gestionarà la borsa.
Si voleu consultar el text sencer feu clic aquí.
A mode de resum us informem que la borsa estarà constituïda per tres blocs:
a.    Bloc 1: personal que hagi estat declarat apte i sense plaça en la darrera convocatòria del procés selectiu corresponent, per aquest ordre:
1r Personal que hagi treballat o treballi a centres i serveis educatius del Departament, ordenat pel temps de serveis prestats.   
2n Personal que hagi treballat o treballi en altres departaments, també ordenat pel temps de servei.
3r Persones que no hagi prestat serveis a la Generalitat, ordenats per la puntuació de la prova d'accés a la borsa.
b.    Bloc 2: persones no incloses en el bloc anterior que hagin prestat serveis en el mateix cos en els darrers 8 anys. Ordenat primer pel temps de serveis prestats en centres i serveis educatius i a continuació el personal ordenat pel temps de serveis prestats en altres llocs del mateix cos.
c.     Bloc 3: persones que s’inscriguin a través d’alguna convocatòria del Departament d’Educació. L’ordenació es farà segons la puntuació prevista en la convocatòria.

D’altra banda, la representació sindical ha demanat els aclariments següents dels diferents punts de la normativa de la borsa:
-       Punt 1: quan es parla de cobrir vacants volem saber si es tindrà en compte les peticions de comissions de serveis sol·licitades per personal funcionari de carrera. Se’ns contesta que efectivament està previst.
-       Punt 4 i 5: demanem si s’avisarà de l’existència d’aquesta borsa al personal que hagi aprovat el darrer procés selectiu sense plaça i potser actualment no estigui treballant a l’Administració (per exemple, la darrera convocatòria del cos subaltern és de 2008). Els responsables del Departament ens comuniquen que sí que està previst fer-ho.
-       Punt 13: demanem aclarir sobre els aspectes a puntuar en l’avaluació de l’acompliment què s’entén per “activitat extraordinària” i si això està vinculat a la realització d’hores extraordinàries. Ens contesten que no ja que va lligat a feines puntuals i extraordinàries dins de la mateixa jornada laboral.

dimecres, 18 de desembre de 2019

Mesa General de Negociació (MEPAG) 13 de desembre


MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE 13 DE DESEMBRE

Repartiment del fons addicional de 2019
La Intersindical-CSC ja vam criticar en el seu moment l’estatalització de la negociació col·lectiva en vincular qualsevol acord en matèria retributiva al que es decideixi a Madrid entre els sindicats d’obediència espanyola i el Govern de torn. Això allunya els acords assolits de la realitat del nostre país: increment de l’IPC, PIB...
Doncs bé, aquest any s’havia de repartir un 0,25 % d’increment per mitjà del fons addicional. La reunió de la MEPAG va acabar sense acord entre l’Administració i la part social i de manera unilateral l’Administració ha decidit portar la seva proposta al Govern de la Generalitat.
Aquesta proposta contempla dues vessants:
La primera és repartir ara uns 2,4 milions d’€ a millores dels nivells mínims, cosa que té tot el suport de la Intersindical-CSC i que enllaça amb la nostra reivindicació d’un salari mínim català de 1300 €, i a solucionar deficiències de complements salarials detectades al llarg del temps d’alguns cossos generals i altres d’específics que al nostre entendre s’haurien de corregir via pressupostos públics.
La segona i en la que la Intersindical-CSC no podem estar gens d’acord és la decisió de destinar el 2020 els 11 milions d’€ restants del fons addicional al Pla de pensions del personal de la Generalitat. En el nostre moment ja ens vam posicionar en contra de qualsevol Pla de pensions lligat a fons d’inversions privats ja que creiem que les pensions han de ser sufragades pels pressupostos públics.

Continuem treballant per millorar les condicions dels treballadors i treballadores públiques!

Mesa Sectorial 16 de desembre de 2019


Resum dels temes tractats en la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic  (16 de desembre de 2019)


1. Signatura de l’Acord sobre mesures de racionalització aplicables al personal que presti serveis a les dependències que es traslladaran al nou edifici del Districte Administratiu.
Després de mesos de negociació, finalment, amb el consens de tots els sindicats, vàrem signar un ACORD SOBRE MESURES DE RACIONALITZACIÓ APLICABLE AL PERSONAL QUE PRESTI SERVEIS A LES DEPENDÈNCIES QUE ES TRASLLADARAN AL DISTRICTE ADMINISTRATIU (en endavant DA), que recull el compromís de l’Administració d’aplicar un conjunt de mesures per mitigar les conseqüències del proper trasllat de diverses dependències administratives al DA.
Aquestes Acord es vertebra en 3 eixos:

A. Mesures de mobilitat voluntària aplicables al personal del DA:
Per a les persones amb vinculació permanent amb l’Administració, s’establirà un procediment específic per facilitar la mobilitat entre persones traslladades i no traslladades, mitjançant permutes, comissions de serveis o provisions provisional. Aquest procediment es publicitarà a través d’ATRI i es resoldrà amb l’aplicació dels criteris o els barems dels concursos generals.
Per al personal interí i laboral temporal, es permetrà nomenar o contractar el personal temporal que es presenti a ofertes del DA, tot i que hagi transcorregut menys de 6 mesos prestant servei en la darrera vinculació vigent.

B.  Mesures de flexibilitat horària aplicables al personal del DA
S’establirà una flexibilitat horària de 30 minuts en l’inici de la part de permanència obligatòria de la jornada laboral i es permetrà el còmput quinzenal de la jornada laboral.

C. Teletreball i cotreball
S’obrirà la possibilitat de realitzar una part de la jornada laboral en la modalitat de teletreball (màxim 3 jornades laborables senceres per setmana)

Els requisits per poder optar a treballar en aquesta modalitat són:
- Ocupar llocs de treballar que puguin exercir-se de forma autònoma i no presencial, sense necessitat de supervisió presencial i guiatges continuats.
- Ocupar llocs de treball que no comportin atenció directa al públic, oficines de registre, atenció i informació ciutadana, secretaria d’alt càrrec i llocs que comportin atenció presencial.
- Disposar d’equips informàtics i de sistemes de comunicació i connectivitat a internet suficients i segurs, propis o facilitats per l’Administració.

L’autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball precisarà d’informe favorable previ de la unitat directiva on presti servei la persona sol·licitant. Aquest informe només podrà ser desfavorable si no es compleixen els requisits abans esmentats o concorren necessitats de servei degudament justificades.

Per últim, l’Administració es compromet a impulsar acords amb altres administracions i organismes públics per tal que els espais de cotreball puguin ser utilitzats pel personal al servei de la Generalitat, alhora que habilitarà un espai de cotreball a l’edifici del DA.

Aquestes mesures seran aplicables al personal al Servei de l’Administració que prestin serveis a les dependències que es traslladin al nou edifici del DA i tindran una vigència temporal de dos anys a computar des de la finalització del trasllat. En el cas de prestació del servei sota la modalitat de teletreball, la regulació establerta en el present Acord restarà vigent fins a l’entrada en vigor de la seva normativa general reguladora.

Com a mesura addicional i no contemplada dins el text de l’Acord, la Intersindical-CSC demanem que es garanteixi la prestació del servei d’autobusos llançadora gratuïts previstos per l’any 2020, amb punts de recollida a Sants, Sarrià i Pl. Catalunya, durant tot el termini de vigència de l’Acord.