dimarts, 13 d’agost de 2019

Trasllat al nou Districte Administratiu

Tot allò que volies saber sobre el trasllat al Districte Administratiu i no t'atrevies a preguntar... per por de la resposta...Per situar-nos, abans que res, recordeu que, el que es coneix com a “primera fase del trasllat” prevista pel primer semestre de 2020, afecta als departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda (VEH), Polítiques Digitals i Administració (PDA), Justícia (DJ) i les unitats del carrer Pamplona del Departament d'Empresa i Coneixement (DEiC). En el cas del VEH no afecta a l'Idescat i en el del DEiC tampoc l'OGE del carrer Sepúlveda.

Per molt que el màxim responsable del trasllat i instal·lació parli de “primera fase del trasllat”, la segona o la segona i tercera no tenen ni data ni departaments previstos. Simplement, dóna per fet que, almenys una bona part dels departaments i ens de la Generalitat situats a Barcelona s'hi hauran d'anar traslladant a mesura que es vagin extingint els contractes de lloguer dels edificis que ocupen actualment. I caldrà ampliar el nombre d'edificis del Districte Administratiu.

En resum, que si els lloguers a la cobejada ciutat de Barcelona són difícilment assumibles per nosaltres, treballador*s assalariats, també ho són per a l'administració.

Ara bé, la vida i la Generalitat donen moltes voltes: no doneu res per fet, i menys si s’ha de comprar o s'hi s'ha de construir des dels fonaments;)...Resum de la reunió del grup de treball de “Trasllat al districte administratiu”, d'1 d’agost 2019

Resultat de l'enquesta i estudi de la mobilitat:

Aquesta enquesta es va enviar als aproximadament 2400 treballadors i treballadores dels departaments que està previst que es traslladin al DA. El responsable del trasllat va presentar els resultats de l'estudi de mobilitat que havia treballat sobre aquestes dades.

Com que no havíem tingut accés a aquest treball abans de la reunió no en podem fer una valoració crítica en condicions i ens limitem a donar dades que ens van cridar l'atenció. El rebrem aviat i podrem parlar amb més propietat.

En tot cas, hem trobat a faltar que a l’enquesta no s’hagi fet cap pregunta sobre l’augment del cost econòmic dels trasllats diaris. No és només que la majoria de personal utilitzarà més temps del que ha utilitzat fins ara en els seus desplaçaments habituals casa-feina, sinó que, serà més car: dos transports públics enlloc d’un o més benzina per la motoreta.

La participació a l’enquesta ha estat de més del 80%, per tant, donen els resultat com a vàlids per extreure conclusions. Han detectat alguns problemes per exemple que tot i que hi ha aparcament de Bicing, no hi arriba el carril bici. Haver-ho vist a temps permetrà treballar per solucionar-ho. A veure...

Segons l'estudi, el % més important de treballador*s que van contestar l'enquesta, viuen a Barcelona. Hem volgut remarcar que aquesta situació canviarà molt ràpid els propers anys. Segons dades de l'Idescat, la major part de l'actual plantilla vam entrar a treballar “a la casa” entre 1985 i 1992. Alguns d'aquesta fornada tenen la sort de començar-se a jubilar. Els propers anys hi haurà moltes jubilacions.

dilluns, 29 de juliol de 2019

MESA GENERAL FUNCIÓ PÚBLICA

ACORDS APROVATS A LA MESA GENERAL de FUNCIÓ PÚBLICA


Acord sobre els permisos per atendre fills discapacitats de l’article 17 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya:

S’acorda  el permís i la flexibilitat horària per atendre fills i filles discapacitats/des de l’article 17 de la Llei 8/2006 inclou l’assistència a reunions o visites en els centres educatius ordinaris.

Els tutors legals també tenen dret al gaudi d’aquest permís.


Acord pel qual s’estableixen diverses mesures relatives  a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat:


a   Adaptació progressiva de la jornada de treball: El personal podrà sol·licitar una adaptació progressiva, amb la concreció horària, de la seva jornada de treball, considerant-se com a temps efectiu de treball. Aquesta reducció, que no comportarà reducció retributiva,  la necessitat de la qual haurà de ser justificada davant el Servei de Prevenció, tindrà una durada màxima de tres mesos des de l’alta mèdica o, si s’escau, des de la finalització del gaudi de les vacances de l’any anterior, i podrà ser:

  • Reducció d’un 50% durant el primer mes.
  • Reducció d’un 25% durant el segon mes.
  • Reducció d’un 10% durant el tercer mes.


Acord pel qual s’estableix  el procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Les empleades públiques víctimes de violència de gènere  de l’Administració  de la Generalitat, que per fer efectiva la seva protecció, el seu dret a l’assistència social integral o rebre assistència sanitària, es vegin obligades a abandonar el seu lloc de treball on estaven prestant serveis, tindran dret a la mobilitat per raó de violència de gènere. A aquests efectes l’Administració de la Generalitat atorga les següents garanties:

  • Atendre les sol·licituds de mobilitat, sempre que la situació de víctima de violència de gènere quedi degudament acreditada, oferint els llocs vacants de què disposi, sense necessitat que es tracti de vacants de necessària cobertura.
  •  Tramitar amb caràcter preferent i urgent, en un termini màxim de 3 dies.
  • Protegir la intimitat de les víctimes.
  • Garantir els drets econòmics de les víctimes per tal que la mobilitat no impliqui pèrdua econòmica.
  • Garantir el dret a la carrera professional de les víctimes per tal que el període de temps que duri la mobilitat no comporti un perjudici per a la carrera professional.


PAGA 2013
Us recordem  que aquest any ens resta per percebre un 30% de la paga del 2013, aquesta es farà efectiva en la nòmina del proper mes d’octubre d’enguany..

dilluns, 7 de gener de 2019

Devolució de l'IRPF per maternitat i paternitat del 2016 i 2017


Agències
Els contribuents que van cobrar el 2016 i el 2017 prestacions per maternitat i paternitat poden sol·licitar a partir d'aquest dimecres a la tarda la devolució de l'IRPF. S'obre, així, la segona fase per demanar el reintegrament d'aquest gravamen, una mesura que beneficiarà més d'un milió de persones.

El ministeri d'Hisenda, a través de l'Agència Tributària (AEAT), ha habilitat a la seva pàgina web l'opció per demanar el reintegrament, en la segona fase del procés ideat per Hisenda per complir la sentència del Tribunal Suprem del 3 d'octubre passat. Els contribuents que van cobrar les prestacions el 2014 i el 2015 ja podien sol·licitar la devolució des del mes de desembre.
A partir d'aquest dimecres a la tarda seran els contribuents que van tenir fills el 2016 i el 2017 els que podran sol·licitar la devolució de l'IRPF derivat de les prestacions de maternitat i paternitat. Les devolucions s'iniciaran els pròxims dies, segons ha informat el ministeri d'Hisenda en una nota.
Els contribuents que hagin tingut retencions per les prestacions de maternitat i paternitat el 2018 no han de fer cap tràmit particular. La seva declaració de la renda del 2018, que es presenta aquest 2019, ja incorporarà les prestacions com a rendes exemptes i les retencions seran deduïbles.
A més, el reial decret llei pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, aprovat el 28 de desembre, estableix que també els col·lectius que no estaven inicialment afectats per la sentència del Tribunal Suprem puguin accedir a la devolució. Aquest és el cas dels empleats públics no integrats en la Seguretat Social, així com dels professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que perceben aquestes prestacions de mutualitats de previsió social.

dimarts, 18 de desembre de 2018

Retribucions 2019

Acord retributiu 2019


Pujada salarial fixa pel 2019 d’un 2’25%.

Previsiblement es farà mitjançant un Real Decreto, i a partir de l’1 de gener de 2019.

A aquesta pujada fixa es podria sumar una altra variable d’un 0’25%, lligada a l’evolució del PIB i un altre 0’25% procedent de fons addicionals.

En un escenari de màxims, la pujada salarial podria arribar al 2’75%, encara que per això el PIB hauria de créixer un 2’5% i la previsió és que ho faci un 2’3%.